Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Το MUSICSP RADIO (η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.musicspradio.com ενημερώνει το χρήστη/επισκέπτη για το σκοπό της Εταιρείας και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Σκοπός της παρούσας είναι να παρασχεθεί στο χρήστη/επισκέπτη η απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι»), που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.musicspradio.com (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), τους οποίους κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση τους.

Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ειδικότερα οι πληροφορίες και τα δεδομένα, που περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών σημάτων, των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993), εξαιρουμένων των προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων. Επιπρόσθετα, τα ονόματα που δίνονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα, είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα της Ιστοσελίδας. Προστατεύονται δε, από τις σχετικές ελληνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

 1. Υποχρεώσεις του χρήστη/επισκέπτη

Ο χρήστης/επισκέπτης δεν θα χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για να δημοσιεύσει και να μεταδώσει ή διαθέσει με άλλους τρόπους περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό ή να εκφράσει μέσω αυτού εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και εν γένει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη/επισκέπτη, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 1. Δήλωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της να διέπονται από ακρίβεια, εγκυρότητα, σαφήνεια και ορθότητα, προκειμένου οι χρήστες/επισκέπτες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της Ιστοσελίδας πληροφοριών.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου.
  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση www.musicspradio.com/privacy-notice/.
 2. Διόδευση σε Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι χρήστες/επισκέπτες είναι δυνατόν να διοδευθούν μέσω της ιστοσελίδας www.musicspradio.com σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

 1. Χρήση Cookies

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε αλλά και για την προσαρμογή της χρήσης τους στις επιθυμίες κάθε χρήστη/επισκέπτη, η Πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση www.musicspradio.com.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες  Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης.

 1. Λοιπές Διατάξεις

8.1 Η τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι αποδυναμώνονται τα δικαιώματα της.
8.2. Άπαντες οι ανωτέρω Όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Δύνανται δε, να τροποποιηθούν εγγράφως.

8.3. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν επιδρά στο κύρος των υπολοίπων Όρων της παρούσας.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Οι παρόντες Όροι δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ο χρήστης/επισκέπτης, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα.


Current track

Title

Artist

Background